Algemene voorwaarden Tickets

Als u een bezoek brengt aan Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (AVS), betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. AVS gaat ervan uit dat u naast deze voorwaarden tickets de verstrekte informatie op de website heeft gelezen. De bepalingen voor het park gelden voor alle terreinen behorende tot het Attractie- & Vakantiepark Slagharen. In gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, geldt het oordeel van het parkmanagement. Dit zijn de ticketvoorwaarden van Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. hierna te noemen: ‘Slagharen’. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van e-tickets of abonnementen via www.slagharen.com, bij de kassa, Guest Service of via reserveringen.

3.1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

 • Slagharen; Attractie – en Vakantiepark Slagharen B.V.:

 • Attractie- & Vakantiepark Slagharen Zwarte dijk 37 7776 PB Slagharen Telefoon: 0523-683000 E-mail: info@slagharen.com

 • De koper: de koper hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt.

3.2 Abonnementen

 • Na ontvangst van betaling ontvangt de koper een bevestiging waarmee hij zijn abonnement kan ophalen bij de Guest Service van Slagharen.

 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.

 • Slagharen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een abonnementsaanvraag te weigeren, te annuleren dan wel tussentijds te beëindigen. De koper wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 • Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van een seize. Het abonnement verliest automatisch zijn geldigheid aan het einde van het seizoen.

 • Een abonnement is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om abonnementen door te verkopen of uit te lenen aan derden.

 • De abonnementhouder dient het abonnement bij de entree van het park aan de kassa te tonen. Slagharen heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.

 • De abonnementspas mag niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is, kan de toegang tot het park geweigerd worden.

 • Het abonnement is tevens de uitrijkaart voor het parkeerterrein.

 • Bij het verliezen van de pas of bij een ernstig beschadigde pas kan de abonnementhouder bij de Guest Service van Slagharen een nieuwe pas aanvragen. Hier wordt €5,00 aan administratiekosten voor berekend. Deze pas verliest zijn geldigheid op dezelfde dag als de oude pas. De oude pas wordt automatisch geblokkeerd bij het activeren van de nieuwe pas.

 • Slagharen behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling.

 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Slagharen zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Dit zal gecommuniceerd worden op de website www.slagharen.com. Slagharen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.

 • Wanneer u een zilver, goud of diamant abonnement hebt, krijgt u eenmalig toegang tot alle attracties van Black Hill Ranger Path op basis van beschikbaarheid. Bezoekers die een brons of familieabonnement hebben, krijgen geen gratis toegang.

3.3 Online aankoop van een abonnement

 • Wanneer een abonnement langs elektronische weg wordt afgesloten, heeft de koper (indien deze wordt aangemerkt als een consument), het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst met betrekking tot het abonnement binnen 14 dagen te ontbinden. Voor de verklaring van ontbinding kan de koper gedurende deze periode contact opnemen met Slagharen, of gebruik maken van het standaard “EU modelformulier ontbinding”, die u hier kunt downloaden. Indien tijdens de bedenktermijn gebruik is gemaakt van het abonnement door middel van het verschaffen van toegang tot het park, dan is dit een uitdrukkelijk verzoek van de koper om te starten met de nakoming van de overeenkomst. In dat geval zal de koper bij herroeping een vergoeding voor de reeds geleverde dienst verschuldigd blijven.

 • De betaling van een abonnement dat via elektronische weg wordt afgesloten, is uitsluitend mogelijk via Visa, Mastercard, Ideal of Paypal.

 • Slagharen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien als gevolg van technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden.

3.4 Online tickets

 • Slagharen verstrekt e-tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

 • Slagharen is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde emailadres niet correct is, of als de emailaccount van koper niet correct werkt.

 • Bij de entree van het park wordt het e-ticket gecontroleerd. Elk e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle bij de entree verliest het e-ticket zijn waarde.

 • De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot Slagharen geweigerd worden.

 • Slagharen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een aankoop van een e-ticket te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

 • De betaling van een e-ticket dat via elektronische weg wordt aangekocht, is uitsluitend mogelijk via Visa, Mastercard, Ideal of Paypal.

 • Slagharen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien als gevolg van technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden.

 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Slagharen de e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 • E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.

 • Indien de geldigheidsdatum van de e-tickets is verlopen, is het niet mogelijk deze om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie.

 • Het is alleen toegestaan om de datum van e-tickets te wijzigen wanneer het om gezondheidsredenen niet mogelijk is om het attractiepark te bezoeken. Indien men voor een dag kiest waarbij de prijs hoger is, wordt het verschil niet geretourneerd.

 • Het is Slagharen toegestaan om te allen tijde gedurende het jaar prijswijzigingen door te voeren.

 • Slagharen is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal op beschadiging van de tickets.

 • Op de aankoop van de entreetickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de "Wet Kopen op Afstand" niet van toepassing, omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de entreebewijzen.

 • Eenmaal aangeschafte entreetickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling. 

3.5 Overige

 • De gegevens die vermeld staan op de website en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Slagharen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Slagharen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de abonnementhouder lijdt door gebruik te maken van deze informatie. 

 • Bij het kopen van een e-ticket of een abonnement bij Slagharen accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwarden en het parkregelement van Slagharen. Het parkregelement ligt ter inzage bij de Guest Service en is kosteloos op te vragen bij Slagharen. 

 • Slagharen respecteerd cde privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Slagharen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De door de koper verstrekte informatie zal door Slagharen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Kijk voor meer informatie op www.slagharen.com/privacystatement

 • Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Slagharen en overige parken van Parques Reunidos. 

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • In geval van een geschil tussen Slagharen en een koper, is de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Slagharen bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 • Indien Slagharen door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slagharen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Slagharen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.