Privacy statement

Attractie- & Vakantiepark Slagharen, hierna te noemen ‘Slagharen’ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat wij betrouwbaar en transparant zijn. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij ons privacy statement aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.

Slagharen houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van jouw bezoek aan ons attractiepark en/of vakantiepark of door ons zijn verkregen doordat je gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier hebt ingevuld, een klacht meldt of wanneer je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken kunnen vallen in de volgende categorieën:

Contactgegevens

Hieronder vallen bijvoorbeeld je naam, het adres waar je woont en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres, maar ook je geboortedatum.

Informatie over abonnementen, boekingen en aankopen

Bij het aanschaffen van een abonnement, het maken van een boeking, of het kopen van een kaartje, verwerken wij naast de contactgegevens bijvoorbeeld ook het nummer van je bankrekening, het soort abonnement, de duur van het verblijf op ons park en de samenstelling van het gezin of reisgenoten.

Beeldmateriaal

Op ons park is cameratoezicht. Ook zijn er bij diverse attracties fotocamera’s geïnstalleerd die beelden maken van de bezoekers. De foto’s kunnen later worden gekocht door de personen waar de foto’s betrekking op hebben.

Informatie afkomstig van sociale media

Wij kunnen informatie ontvangen via de door jouw gebruikte sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e.d. Als je bijvoorbeeld met een van deze diensten inlogt op ons netwerk, kunnen wij jouw profiel bij genoemde diensten ontvangen. Stel je een vraag via sociale media? Dan slaan we de gegevens die we ontvangen op bij de gegevens die we al van je hebben. Dit doen we om zo goed mogelijk op je vraag of opmerking te kunnen reageren en je later persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

Soms kunnen we je sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Als je bijvoorbeeld via je sociale media-accounts openbaar een eigen foto deelt van een artikel dat je hebt gekocht bij Slagharen met de hashtag #ontdekSlagharen, dan kunnen we die foto doorplaatsen op onze accounts. Dit doen we niet automatisch, omdat we eerst een selectie van foto’s maken. Bij het doorplaatsen vermelden we altijd je accountnaam: de foto is immers niet van ons. Wil je dat we je foto verwijderen? Stuur ons dan een privébericht via onze accounts. We zullen daar zo snel mogelijk op reageren.
Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

Door jou aan ons verstrekte gegevens

Je kunt informatie met ons delen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een promotionele actie zoals een prijsvraag. Wij versturen daarnaast ook enquêtes over jouw ervaring met Slagharen. Als de enquête wordt ingevuld, dan verwerken wij deze informatie en voegen wij deze toe aan de reeds bekende persoonsgegevens. Daarnaast wordt deze data gedeeld met ons management team. Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als je direct met ons communiceert via e-mail.

Informatie die wij verkrijgen via onze website, apps en andere digitale media

Als je onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, je koopgedrag, transactiegegevens, kortingscodes die je hebt ingewisseld, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo'n nieuwsbrief op een koppeling klikt. In ons Cookiestatement leggen wij uit hoe wij cookies op onze website gebruiken.

Je kunt een review achterlaten op bijvoorbeeld Zoover e.d. portalen. Hier vragen we om nadat je een reservering of bestelling hebt geplaatst. De review die je plaatst is zichtbaar voor anderen. Je kiest zelf welke naam/nickname getoond wordt. Naar aanleiding van gegeven reviews kunnen wij contact met je opnemen.

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

Het uitvoeren van een overeenkomst.
Als je met ons een overeenkomst sluit hebben wij jouw contactgegevens nodig. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor reserveringen. Wanneer je een reservering of bestelling maakt, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, je bezoek of een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Slagharen die zich bezig houden met de door jouw bestelde diensten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen gedurende je bezoek aan ons attractiepark en/of vakantiepark zoals de foto’s die bij bepaalde attracties worden gemaakt en door jou kunnen worden gekocht.

Het onderhouden van contact
Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij voorzien je graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:

Interactiegegevens: 
Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Slagharen en jou, bijvoorbeeld via onze website.

Gedragsgegevens: 
Persoonsgegevens die Slagharen verwerkt over je gedrag, zoals je voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd.

Het analyseren van het gebruik van onze website: 
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Beveiliging van personen en eigendommen: 
Het cameratoezicht is er om redenen van veiligheid en beveiliging. De beelden worden slechts voor een beperkte duur opgeslagen en daarna gewist. Als sprake is van een incident kunnen beelden langer worden bewaard, bijvoorbeeld tot het incident is afgehandeld.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

Toestemming:
Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst:
Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang:
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om jou uit te nodigen voor speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties waar je aan kunt deelnemen.

Verstrekking persoonsgegevens aan anderen

Het hoofdkantoor van Slagharen, Parques Reunidos, verwerkt jouw persoonsgegevens in het CRM systeem. Wij kunnen daarnaast voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. 

Wij werken samen met andere partijen, zoals leveranciers. Hoewel we deze zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Onze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Fraude

Wij voeren anti-fraudeonderzoek uit. Zo willen we financiële en/of reputatieschade voorkomen als gevolg van fraude. Jouw transactiegegevens kunnen worden misbruikt door anderen om te frauderen. Fraudepreventie is dus behalve in ons belang vooral ook in jouw belang.
Fraude is een verzamelnaam voor onder andere diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog en oplichting. Op basis van eigen onderzoek stellen we vast of er sprake is van fraude. Als er inderdaad sprake is van (een vermoeden van) fraude, wordt dit besproken en onderzoeken we de reservering in detail en gaan we over tot extra controle bij de check-in.
Wij verwerken onder andere de volgende gegevens in het kader van antifraudeonderzoek:

 • Je persoonlijke gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot bezoek van onze website, denk aan reserveringdetails;
 • Transactiegegevens;
 • Bankrekeningnummers;
 • Claims.

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken in het kader van strafrechtelijk onderzoek.

Jouw rechten

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, hebben we een privacy commissie voor gegevensbescherming. De werkzaamheden van dit team bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens.

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt voor al deze vragen contact op met onze privacy commissie via privacy@slagharen.com.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn.

Beveiliging

Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij:

 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen;
 • We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans;
 • Communicatie via de website, e-mail of app vindt veilig plaats;
 • We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak;
 • We gebruiken de laatste technologieën en software;
 • We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen;
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • Alleen medewerkers van Slagharen die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens;
 • We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt;

Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Slagharen, stuur dan meteen een mail naar onze privacy commissie via privacy@slagharen.com.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar privacy@slagharen.com. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je altijd om ons eerst een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.