Parkreglement

1.- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEZOEKER

1.    Met het betreden van het Attractie- en Vakantiepark Slagharen terrein gaat u akkoord met dit Parkreglement. Hoewel we alle toepasselijke regelgeving naleven, verwachten we van bezoekers dat ze hun gezond verstand gebruiken en verantwoordelijk handelen om hun eigen gezondheid en veiligheid en die van degenen onder hun hoede te beschermen, met name kinderen, voor wie ze te allen tijde verantwoordelijk zijn.

 

2.    U betreedt het park op eigen risico voorzien van een geldig toegangsbewijs. Bezoekers (i) moeten alle schriftelijke regels, richtlijnen, waarschuwingen en aanbevelingen LEZEN EN VOLGEN en de voorzieningen en veiligheidsuitrusting, indien aanwezig, op de juiste manier gebruiken, en (ii) ALLE instructies en aanwijzingen van ons personeel opvolgen. Iedere aansprakelijkheid van het Park is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

 

3.    Bezoekers die vanwege leeftijd en/of handicap de regels, richtlijnen, waarschuwingen en/of schriftelijke aanbevelingen niet goed kunnen lezen en/of begrijpen, dragen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze goed worden uitgelegd. Het Parkpersoneel kan indien nodig assisteren.

 

4.    Bezoekers moeten verantwoordelijk handelen voor hun eigen gezondheid en veiligheid, en voor de gezondheid en veiligheid van hun afhankelijke personen en anderen om hen heen.

 

5.    Bezoekers zullen beleefd en respectvol zijn naar andere bezoekers en de medewerkers van het Park, en respecteren de faciliteiten van het park, andere bezoekers, medewerkers, evenals de flora en fauna.

 

6.    Bezoekers die zich naar het oordeel van ons personeel niet houden aan de regels en instructies en/of zich onverantwoordelijk en/of respectloos jegens andere bezoekers en/of ons personeel gedragen, kunnen verzocht worden het Park te verlaten en hebben geen recht op eventuele terugbetaling. Wij behouden ons het recht voor om deze gedragingen onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen.

Raadpleeg de specifieke richtlijnen en regels die bij de poort van elk van de attracties zijn geplaatst, en de algemene werkingsregels van het park die hieronder worden beschreven.

 

2.- RITTEN EN FACILITEITEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAARSCHUWING! Controleer alstublieft uw fysieke en emotionele toestand VOORDAT u het gewoon "Doet".

U betreedt het Park op eigen risico. De attracties en andere faciliteiten van het park kunnen onze bezoekers prachtige herinneringen en opwindend plezier bezorgen! Maar de (water)attracties  kunnen door de snelheid en onvoorspelbare bewegingen onder andere een verhoogde hartslag, een verhoogde bloeddruk en spierspanning in de nek en rug veroorzaken.

DAAROM IS HET ZEER BELANGRIJK DAT U GEEN RITTEN MAAKT OF DEELNEEMT AAN ENIGE ACTIVITEITEN, NOCH UW AFHANKELIJKEN TOELAAT OM RITTEN TE MAKEN OF DEEL TE NEMEN AAN ENIGE ACTIVITEIT ALS U OF UW AFHANKELIJKE ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF ANDERE VERDOVENDE MIDDELEN DIE DE GEZONDHEID,  ZINTUIGEN, MENTAAL BEWUSTZIJN, REFLEXEN EN CORDINATIE KAN AANTASTEN.

MAAK GEEN RITTEN EN NEEM GEEN DEEL AAN ENIGE ACTIVITEIT ALS U ENIGE MEDISCHE AANDOENING, EEN BESTAAND GEZONDHEIDSPROBLEEM OF LETSEL HEEFT, GEHAD OF VERMOEDELIJK HEBT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HART, NEUROLOGISCH, , RUG, NEK, HERSENEN, OOG, OOR OF ENIGE ANDERE ZIEKTE OF LETSEL DIE KUNNEN WORDEN VEROORZAAKT OF VERERGERD DOOR  HET MAKEN VAN EEN RIT OF DEELNAME AAN EEN ACTIVITEIT.

NOCH DIENT U GEEN ENKELE RIT TE MAKEN - TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN - ALS U ZWANGER BENT (OF VERMOEDT DAT U ZWANGER BENT); ALS U IN DE AFGELOPEN MAANDEN EEN CHIRURGISCHE INGREEP HEBT GEHAD; OF ALS U NOG HERSTELT VAN EEN ZIEKTE OF, MEDISCHE BEHANDELING/OPERATIE.

ALLEEN U KUNT BEPALEN DAT U FYSIEK EN MENTAAL GESCHIKT BENT OM VEILIG EEN RIT TE MAKEN OF DEEL TE NEMEN AAN ENIGE ANDERE ACTIVITEIT.

HET PARK KAN UW GEZONDHEID - OF DIE VAN UW AFHANKELIJKEN - NIET GARANDEREN - HET MOET BESLISSEN DAT U - OF UW AFHANKELIJKE PERSONEN - GESCHIKT EN GEZOND GENOEG BENT OM EEN BEPAALDE RIT TE GEBRUIKEN OF EEN BEPAALDE ACTIVITEIT UIT TE VOEREN, EN DAT U VOLDOET AAN DE LEEFTIJD, GEWICHT EN HOOGTE ZOALS BESCHREVEN IN DE WERKINGSREGELS.

BIJ HET DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN AANVAARDT U DE GEPAARDE RISICO’S. INDIEN U VRAGEN HEEFT, HELPT ONS PERSONEEL U GRAAG.

 

3.- ALGEMENE REGELS

A) Regels en omstandigheden voor toegang en gebruik van het Park

 • De capaciteit van het Park en die van de faciliteiten zijn beperkt:
 • Fietsen, skates, skateboards, scooters en andere voertuigen zijn niet toegestaan ​​in het Park, met uitzondering van voertuigen voor mobiliteitshulp (bijv. rolstoelen).
 • Wegens veiligheidsredenen gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Hierdoor kan een gast die niet voldoet aan de gestelde criteria de toegang worden geweigerd tot bepaalde attracties. Vraag bij de ingang van iedere attractie die u bezoekt naar de toepasselijke toegangsbeperkingen. U kunt deze ook raadplegen op de website van het Park. [https://www.slagharen.com/nl/lengtetabel].
 • De lengte wordt gemeten met schoenen aan.
 • Het Park biedt een gids aan voor bezoekers met een handicap. U kunt deze gids tevens raadplegen op de website [https://www.slagharen.com/nl/vragen/attractiepark].
 • In geval van zware weersomstandigheden, technische of organisatorische redenen kunnen attracties, shows, restaurants en winkels gesloten zijn. Het Park zal u via de Website, Social Media kanalen en bij de informatiepunten in het Park daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Als u het terrein tijdelijk wilt verlaten, dient u ons personeel hiervan voor vertrek op de hoogte te stellen, aangezien u naar behoren geïdentificeerd moet zijn -met een identificatiestempel of enig ander door het Park vastgesteld identificatiemiddel- om het terrein weer te kunnen betreden. Anders kan de toegang tot de faciliteiten worden geweigerd.
 • Het verrichten van (commerciële) activiteiten waaronder collectes, reclame, opnames, onderzoeken en de verkoop en verspreiding van pamfletten, flyers of producten in het Park is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.
 • In het Park worden foto's gemaakt bij de ingang (indien gewenst) en in sommige attracties. Er zijn ook fotografen aanwezig die desgewenst foto's van u kunnen maken tijdens uw bezoek. Deze foto's zijn alleen bedoeld als souvenir voor bezoekers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden deze foto's aan het einde van de dag onherstelbaar vernietigd. Informeer bij de kassa's van het Park, bij het informatiekantoor of bij de poort van elke attractie waar u uw foto's kunt bekijken en kopen. Foto's worden in geen geval verkocht aan andere personen dan aan de personen die erop afgebeeld staan. Neem bij twijfel, opmerkingen of vragen contact met ons op via privacy@slagharen.com.
 • Op de picknickplaats is een groot terras met tafels en bankenwaar parkbezoekers hun meegebrachte eten mogen nuttigen. Alle andere terrassen verspreid over het Park zijn voor exclusief gebruik van klanten die hun eten hebben gekocht in een van de eetstalletjes van het Park.

B) Veiligheidsnormen

 • Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een attractie.
 • De verkoop en consumptie van alcoholische dranken en tabak is ten strengste verboden voor personen onder de 18 jaar.
 • Om veiligheidsredenen behoudt het Park zich het recht voor om naar behoren geautoriseerd personeel toe te staan ​​om rugzakken, handtassen, tassen of andere soortgelijke voorwerpen te inspecteren onder de omstandigheden en binnen de beperkingen die door de wet zijn bepaald.
 • Bezoekers moeten waakzaam en voorzichtig zijn met hun persoonlijke bezittingen, aangezien het Park niet verantwoordelijk is voor verlies, diefstal of schade tijdens hun bezoek aan het Park.
 • Roken is verboden in de wachtrijen, in de binnenruimtes en in het kindergedeelte van het Park. Eventuele rookruimtes worden uitdrukkelijk aangeduid. Het Park behoudt zich het recht voor om eenieder van het terrein te verwijderen die, op verzoek van het Parkpersoneel om zich aan deze regel te houden, weigert dit te doen.
 • Het gebruik van drones is niet toegestaan ​​in het Park.
 • Om de veiligheid van bezoekers te waarborgen is het gebruik van selfiesticks, drones en het hinderlijk gebruik van telefoons, digitale camera's en opnameapparatuur is in de attracties verboden. Het Park behoudt zich het recht voor om eenieder uit het Park te verwijderen die, op verzoek van het Parkpersoneel om zich aan deze regel te houden, weigert dit te doen.

C) Ticket- en voucherregels

 • De toegangsprijs of, in voorkomend geval, het entreeticket, wordt alleen gerestitueerd in de gevallen waarin de toepasselijke regelgeving voorziet.
 • Toegangsbewijzen en vouchers dienen in voorkomend geval gedurende de gehele duur van uw verblijf in het Park te worden bewaard en op verzoek aan Park- en/of beveiligingspersoneel te worden getoond. Het Park behoudt zich het recht voor om personen die geen geldig toegangsbewijs of voucher kunnen tonen, te verwijderen.
 • Als uw ticket een gast bevat, moet hij/zij tegelijk met de tickethouder en bij zijn/haar eerste toegang tot het Park binnenkomen.
 • Bepaalde attracties, diensten, shows en/of activiteiten zijn niet inbegrepen in de toegangsprijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij het informatiepunt bij de ingang van het Park of kijk op de website van het park. Wij verwijzen ook naar punt E) hieronder, met betrekking tot de betaling voor deze attracties, diensten, shows en/of activiteiten.

D) Hoffelijkheidsregels

 • Wij vragen u om uit beleefdheid en respect voor anderen, gelieve de rij niet over te slaan en een plaats vrij te houden voor anderen in de rij. Respecteer elkaar alstublieft en wacht op uw beurt.
 • Wegens redenen van hygiëne, beleefdheid en respect voor anderen is het niet toegestaan om tijdens uw verblijf in het Park aanstootgevend gekleed te zijn, zoals het dragen van badkleding of een ontbloot bovenlichaam. Tevens is het dragen van schoenen verplicht. Toegang tot bepaalde attracties kan ontzegd worden indien de gedragen kleding een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
 • Om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers van de attracties kunnen genieten, dienen bezoekers de attractie aan het einde van de rit onmiddellijk te verlaten en de instructies van het personeel op te volgen via de aangegeven route. In geval u opnieuw een rit in de attractie wilt maken, dient u opnieuw in de rij te gaan staan.

E) Betalingen

Bij bepaalde verkooppunten van het Park, zoals kassa's, restaurants en winkels, is contante betaling beperkt en zijn er een of meer kassa's waar alleen met bankkaart of mobiele apparatuur kan worden betaald. Deze verkooppunten zullen dienovereenkomstig worden uitgerust met informatiepanelen. Het Park streeft ernaar elk verkooppunt uit te rusten met ten minste één mogelijkheid tot contante betaling. Dit neemt niet weg dat contante betaling om operationele of veiligheidsredenen kan worden geweigerd. Als u aan de kassa van het Park contant betaalt, geeft dit op zich niet het recht om in elk verkooppunt van het Park contant te betalen. Bij twijfel kunt u zich wenden tot het personeel van het etablissement, zij zullen u graag helpen.

F) Niet-naleving van de regels

Het Park behoudt zich het recht voor om personen die een overtreding van onderstaande regels begaan, de toegang tot de attracties te weigeren en hen uit de attracties te verwijderen. Overtreders hebben geen recht op restitutie.

A)      Ernstige verstoring van de rust in het Park of in zijn attracties of het plegen van een strafbaar feit.

B)      Misbruik van tickets of Parkvouchers (inclusief frauduleus, misleidend of oneerlijk gebruik door de tickethouder en/of doorverkoop of vervalsing van tickets). Alleen tickets die bij geautoriseerde verkooppunten en online zijn gekocht, zijn geldig.

C)      Baden in fonteinen of waterattracties die daarvoor niet bedoeld zijn.

D)     Het vernielen of anderszins veroorzaken van schade aan de faciliteiten van het Park of persoonlijke eigendommen van andere bezoekers en medewerkers van het Park.

E)      Zich op een manier gedragen dat het plezier van andere bezoekers hindert of ernstig aantast.

F)      Het onbeheerd achterlaten van minderjarigen.

G)      Het consumeren, verkopen of distribueren van drugs of verdovende middelen op het Parkterrein. Overtreders worden onmiddellijk uitgezet en gemeld aan de autoriteiten.

H)     Het niet naleven van enige beveiligingsmaatregelen.