Algemene voorwaarden

I.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, SA ("PARQUES REUNIDOS") met statutaire zetel in Madrid, calle Federico Mompou, 5, Building 1, 3rd floor, 28050, fiscaal identificatienummer A-84.885.441 en geregistreerd in het handelsregister van Madrid in volume 23.506, folio 58, blad M-421.702, is de eigenaar van het domein slagharen.com, inclusief de website en de inhoud daarvan ("de Website"). PARQUES REUNIDOS stelt de Website ter beschikking aan Gebruikers om hen informatie te verstrekken over de producten en aanbiedingen van PARQUES REUNIDOS en haar dochterondernemingen ("PARQUES REUNIDOS GROEP"), om Gebruikers in staat te stellen entreetickets en andere producten en diensten die beschikbaar zijn op de Website te kopen en, waar van toepassing, om aan de Gebruikers verschillende contactformulieren, nieuwsbrieven, prijsvragen, enquêtes, enz. van de PARQUES REUNIDOS GROUP ter beschikking te stellen.

De op de Website aangeboden producten en diensten worden verkocht door Attractie- en Vakantiepark Slagharen (“APS BV”), een bedrijf van de PARQUES REUNIDOS GROUP, die opereert via de Website en verantwoordelijk is voor het beheer van het Attractie- en Vakantiepark Slagharen en daarmee voor de verkoop en het beheer van alle producten en diensten die verband houden met het Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

 

Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V.
Adres: Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen en
Postbus 10, 7776 ZG Slagharen
KvK: 05035256
BTW-nummer:NL006190807 B01
Tel.: + 31 (0)523 683000.
De belkosten zijn niet hoger dan de gebruikelijke belkosten.
E-mailadres:reserveringen@slagharen.com

 

II.-TOEPASSELIJKHEID aankoopvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en diensten via de Website.

De Algemene Voorwaarden zijn bij het doen van de aankoop onvoorwaardelijk door de Gebruiker geaccepteerd en voordat de aankoop wordt voltooid door APS BV ter hand gesteld.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlands recht en eventuele andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

PARQUES RUENIDOS GROUP verwerpt alle Algemene Voorwaarden waarnaar door u wordt verwezen of die door u worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de Website (www.slagharen.com) en kunnen door de Gebruiker worden afgedrukt en/of opgeslagen.

1. INFORMATIE VOOR AANKOOP

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die door APS BV op de Website worden aangeboden en in het bijzonder alle diensten die momenteel worden geleverd door PARQUES REUNIDOS GROUP, de verkoop van bepaalde soorten toegangskaarten en seizoen passen voor de vrijetijdsbesteding parken beheerd door PARQUES REUNIDOS GROUP en andere producten die op de Website worden aangeboden.

De prijzen (inclusief belastingen) voor de aangeboden producten en diensten op de Website worden vermeld in Euro's. Promoties en kortingen zullen te allen tijde op de Website worden vermeld. Bij het doen van een aankoop wordt de totale prijs opgesplitst in eventuele toegepaste kortingen/promoties (naargelang het geval), kosten die door de Gebruiker moeten worden betaald en andere extra kosten voor ondersteunende diensten of het gebruik van verschillende betaalmiddelen.

Het bladeren door de informatie op de Website is gratis.

1.1 Aankoopproces

Voor het kopen van de producten en/of diensten die worden aangeboden op de Website, dient u de instructies te volgen die worden weergegeven tijdens iedere stap gedurende het aankoopproces op de Website. Dit geldt eveneens voor het invullen van de online formulieren. Met het invullen van deze online formulieren wordt u geacht de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

PARQUES REUNIDOS GROUP is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het aanbod. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod/de aankoop zijn verbonden.

Uw rechten en plichten tijdens en na uw aankoop zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden, en indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden en de Parkreglement

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk in het online gedeelte AANKOOP van de PARQUES REUNIDOS-website (www.slagharen.com). Aarzel niet om een ​​kopie af te drukken en/of op te slaan.

Na het voltooien van uw aankoop ontvangt u binnen vierentwintig (24) uur, of de op dat moment geldende wettelijke termijn, een e-mail met daarin het aankoopbewijs van uw toegangskaart en de daarbij behorende unieke streepjes- of QR-code (“Ticket”). Het Ticket is uw toegangsbewijs tot het Attractiepark- en Vakantiepark Slagharen. Beschadigde Tickets of Tickets waarmee gefraudeerd is, zijn ongeldig en kan toegang tot het Attractie- en Vakantiepark worden geweigerd

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld -in de Bijzondere Voorwaarden-, zijn toegangskaarten die op de Website zijn gekocht alleen geldig voor de datum die op het Ticket staat vermeld.

Indien u een abonnement of een product en/of diensten anders dan een toegangskaart op de Website koopt, ontvangt u tevens per e-mail, binnen vierentwintig (24) uur of de op dat moment geldende wettelijke termijn, een aankoopbewijs.

Voorafgaand aan uw aankoop zal de Website u informeren over de Bijzondere Voorwaarden indien deze van toepassing zijn op uw gekochte product en/of dienst.

Door afgifte van het Ticket wordt geacht te zijn voldaan aan alle vereisten voor het verstrekken van vervangende facturen, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Na voltooiing van het online aankoopproces en zodra het juiste Ticket/product is uitgegeven, worden geen wijzigingen of restituties meer toegestaan tenzij sprake is van de omstandigheden zoals vermeld in  de Bijzondere Voorwaarden. Neem dan contact op met de afdeling reserveringen [ reserveringen@slagharen.com ].

Het aankoopproces zal in het Nederlands worden afgerond. Indien u een versie in een andere taal beoordeelt, prevaleert de Nederlandse versie.

1.3 Technische middelen

De website is uitgerust om u te wijzen op eventuele fouten die zijn gemaakt bij het invoeren van uw gegevens in de formulieren op het scherm die tijdens het aankoopproces worden getoond.

1.4 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van hun laatste update (aangegeven aan het einde van dit document). Overeenkomstig de vereisten van goede trouw, redelijkheid en billijkheid en transparantie behoudt PARQUES REUNIDOS GROUP zich het recht voor om op elk moment de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zijn na publicatie direct van kracht en zijn alleen van toepassing op de Gebruikers die de Website bezoeken. PARQUES REUNIDOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de Gebruiker lijdt door gebruikmaking van deze informatie.  

Voordat u producten of diensten aanschaft, kunt u de Algemene Inkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden raadplegen. PARQUES REUNIDOS behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de lay-out, de plaatsing op de website, en gebruiksvoorwaarden van de website te wijzigen.

 

1.5 Wijzigingen en restituties. "Afkoelen".

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Bijzondere Aankoopvoorwaarden van uw product en/of dienst, is het niet mogelijk om de gekochte producten en diensten met een beperkte geldigheidsdatum of -periode te retourneren en terugbetaling te vorderen.

Met andere woorden, de specifieke eigenschappen van dit product maken dat er geen herroepingsrecht ("cooling-off") van toepassing is.

1.6 Prijs en wijze van betaling

De prijs van de door u gekozen producten en/of diensten wordt vóór de aankoop getoond en is inclusief eventuele toepasselijke belastingen.

De Website ondersteunt de volgende betaalmethoden: Creditcard, PayPal, SOFORT, Bancontact en iDEAL.

APS BV garandeert dat zij passende maatregelen heeft getroffen en dat deze voldoen aan de huidige technologische beveiligingsnormen, zoals "Verisign". Toegang tot transactiediensten en diensten waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld, vindt plaats in een beveiligde omgeving met behulp van het “Secure Socket Layer-protocol (“SSL-protocol”) met 128-bits encryptie met hoge beveiliging. De beveiligde server brengt een verbinding tot stand zodat informatie versleuteld wordt verzonden. Dit zorgt ervoor dat alle verzonden inhoud alleen begrijpelijk is voor de "client"-computer en de PARQUES REUNIDOS-server. Gebruikers kunnen controleren of ze zich in een beveiligde omgeving bevinden als er een gesloten hangslot in de statusbalk van hun browser verschijnt. De veiligheid van de PARQUES REUNIDOS-servers wordt gegarandeerd door een certificaat uitgegeven door VeriSign.

APS BV zal, indien nodig, te allen tijde samenwerken met de bevoegde autoriteiten en de benodigde informatie verstrekken om fraude te voorkomen.

Met de aankoop van uw product en/of dienst op de Website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden en het Parkreglement. Deze liggen bij de ingang van het park ter inzage en zijn eveneens te raadplegen op www.slagharen.com.

2. CLAIMSPROCEDURE

Als u niet tevreden bent met uw gekochte product en/of service, kunt u de kwaliteits- en servicestandaardgaranties van PARQUES REUNIDOS afdwingen en, in voorkomend geval, uw geld terugkrijgen. Stuur uw declaratie naar:

Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Postbus 10
7776 ZG Slagharen
+ 31 (0)523 683000
reserveringen@slagharen.com

Uw claim krijgt een referentienummer en er wordt een ontvangstbewijs verstrekt. U kunt ook starten met alternatieve methoden voor geschillenbeslechting op grond van de Wet: Uitvoeringswet Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting Consumenten. ('Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten') Nederlandse wet en Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken.

Bezoek alstublieft:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

III.- BIJZONDERE VOORWAARDEN

PRODUCTSPECIFIEKE BIJZONDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE TOEGANGSKAARTEN EN ABONNEMENTEN

 • Uw toegangsbewijs geeft  toegang tot het Attractie- en Vakantiepark Slagharen(het "Park").
 • Beschadigde Tickets of Tickets waarmee gefraudeerd is, zijn ongeldig en kan toegang tot het Park worden geweigerd.
 • U heeft direct toegang tot het Park door uw papieren ticket, digitale barcode, QR-code of gekleurde armbanden te tonen aan het betreffende Park-personeel.
 • Grote gezinnen, mensen met een handicap en mensen tussen 60 en 64 jaar oud, moeten het parktoegangspersoneel hun identiteitskaart en een geldig certificaat of document tonen dat deze toestand bewijst.
 • Indien u een wijziging wilt aanbrengen in het online gekochte Ticket is dit mogelijk bij de ingangsloketten van het Park. Het eventuele prijsverschil komt voor uw rekening. Hierbij wordt de officiële verkoopprijs van het hoogste tarief een algemeen Ticket als referentie genomen, niet de prijs van de voorverkoop van het Ticket zoals weergegeven op de Website. Het Prijsverschil in uw voordeel zal worden teruggestort via de door uw gebruikte betaalmethode.
 • Uw ticket is geldig voor de op het Ticket getoonde datum en/of periode, tijdens de openingstijden zoals vermeld op de Website van het Park. Flexi-Tickets zijn echter geldig op de door u gekozen datum en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de oorspronkelijk gekozen datum in het lopende seizoen.
 • Tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of korting acties. Aangezien de Tickets worden uitgegeven voor een specifieke datum en/of periode, zijn er geen wijzigingen of restituties toegestaan ​​op grond van artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat er geen herroepingsrecht ("afkoeling") van toepassing is op dit type product.
 • Elk ticket heeft een unieke controlebarcode die SLECHTS ÉÉN TOEGANG geeft tot het Park (inclusief Flexi-Tickets). Eenmaal gevalideerd, kan uw ticket op een later tijdstip niet meer worden gebruikt.
 • Indien u het Park moet verlaten, dient u contact op te nemen met het toegangspersoneel of de Customer Service Office om een ​​nieuwe toegang tot het Park te regelen. Als u het park verlaat zonder kennisgeving, mag u niet meer naar binnen.
 • Als u een ticket heeft gekocht met speciale voorwaarden (mensen met een handicap; 65-plussers; kinderen; groot gezin; enz.) .).
 • Bewaar uw ticket tijdens uw verblijf in het Park en toon het op verzoek aan een medewerker.
 • Doorverkoop van de Tickets aan derden is verboden.
 • In geval Attractie- en Vakantiepark Slagharen door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op terugbetaling. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die buiten de controle van het Park liggen, waardoor Attractie- en Vakantiepark Slagharen haar verplichtingen niet kan na komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitputtend, begrepen:  extreme weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogsgevaar, stakingen, pandemie, ongeval, werkstaking, belemmeringen  van parkcapaciteit, veiligheid of volksgezondheid. PARQUES REUNIDOS zal zich inspannen om u zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen via de Website en Social Media en verloren Tickets door overmacht zal u een nieuwe datum voor het gebruik van uw toegangsbewijzen of een eerlijke remedie aanbieden.
 • Bij aankoop van een abonnement wordt er gevraagd een foto aan te leveren die op uw abonnement wordt geprint. Deze foto wordt in het systeem bewaard voor zolang de geldigheid van het abonnement van toepassing is. Bij de aankoop van een abonnement gaat u hiermee akkoord. 
 • Bij het zilver, goud en platinum abonnement is een korting van 10, 15 of 20% mogelijk op overnachtingen. Deze korting is alleen geldig op overnachtingen buiten het hoogseizoen en kan alleen ingezet worden wanneer de abonnementhouder daadwerkelijk ook overnacht in de accommodatie. Het is niet toegestaan overnachtingen te boeken met korting op basis van een abonnement voor andere personen. Bij enige twijfel van misbruik of het idee dat boekingen worden gemaakt voor andere commerciele doeleinden, heeft Attractie- en Vakantiepark Slagharen het recht de boeking te annuleren.
 • Het Parkreglement van Attractie- en Vakantiepark Slagharen kunt u raadplegen op de Website. Met de aankoop van online producten en/of diensten gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, het Parkreglement, online aankoopvoorwaarden en  Park Operating Rules van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.
 • Als u een bezoek brengt aan Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (AVS), betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. AVS gaat ervan uit dat u naast deze algemene voorwaarden de verstrekte informatie op de website heeft gelezen. De bepalingen voor het park gelden voor alle terreinen behorende tot het Attractie- & Vakantiepark Slagharen. In gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, geldt het oordeel van het parkmanagement.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE VAKANTIES IN VAKANTIEPARK SLAGHAREN

Als u een bezoek brengt aan Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (AVS), betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. AVS gaat ervan uit dat u naast deze algemene voorwaarden de verstrekte informatie op de website heeft gelezen. De bepalingen voor het park gelden voor alle terreinen behorende tot het Attractie- & Vakantiepark Slagharen. In gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, geldt het oordeel van het parkmanagement.

 

1. Uw boeking en bevestiging

    1.1 

    De overeenkomst komt tot stand als uw aanvraag door AVS wordt aanvaard. Direct na sluiting van de overeenkomst, zal AVS u voorzien van een schriftelijke bevestiging. Kijkt u alstublieft goed na of alle gegevens juist zijn vermeld. Indien dit niet het geval is, neemt u dan     onmiddellijk contact met AVS op zodat eventuele onjuiste gegevens voor u kunnen worden gewijzigd. U kunt enkele van deze veranderingen ook digitaal doorvoeren op: https://lodging.slagharen.com/nl/account/login.

    1.2

    De overeenkomst wordt door u (als hoofdboeker) afgesloten voor alle deelnemers. Dit betekent dat de hoofdboeker (mits niet apart beschreven) verantwoordelijk is voor het afgesloten contract van alle deelnemers.

    1.3

    Al onze verblijfsarrangementen zijn standaard inclusief entree tot het attractiepark (attracties, shows, Sunny Beach en entertainment) ook op de dag van aankomst en vertrek, tenzij anders is aangegeven. Bij een verblijf op ons vakantiepark, uitgezonderd de camping is tevens     het gebruik van ons waterpark Aqua Mexicana inclusief. Indien u geboekt heeft voor de camping, dan heeft u geen directe toegang tot Aqua Mexicana. Toegang tot Black Hill Ranger Path is niet inclusief, u kunt daarvoor ter plaatse separate entreekaartjes kopen (op basis van     beschikbaarheid).

    1.4

    Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (AVS) neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

    1.5

    Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering door Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (AVS) is verstuurd.

2. Bijkomende kosten

    Bij uw boeking zullen de volgende bijkomende kosten in rekening gebracht worden:

    2.1

    Verplichte kosten: De volgende kosten zijn verplicht bij elke boeking

 • De huur van dekbedovertreksets (dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken) Alleen voor accommodaties, niet voor campingplaatsen; 
 • Gemeentelijke heffingen per accommodatie per nacht ad. € 7,50. Voor de camping geldt een tarief per persoon per nacht van € 1,25;
 • Reserveringskosten per accommodatie en/of campingplaats, en wel als volgt:
  • Voor een accommodatie bij een telefonische boeking € 31,50 en bij een boeking via internet € 21,50;
  • Voor een campingplaats bij een telefonische boeking € 18,50 en bij een boeking via internet € 13,50.

    2.2

    Facultatieve kosten: De volgende kosten zullen in rekening worden gebracht bij een boeking, wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Voor het bij elkaar plaatsen van verschillende accommodaties, dan wel bij het invoeren van voorkeursnummers wordt een bedrag gerekend van € 28,95 per boeking op basis van beschikbaarheid. Bij meerdere voorkeursnummers gelden de voorkeurskosten per accommodatie. 
 • Voorkeur voor een campingplaats is alleen in overleg telefonisch mogelijk en uitgesloten voor het hoogseizoen.

3. Borgstellingsregeling

    3.1

      Bij het inchecken of via registratie via Mijn Slagharen, dient u akkoord te gaan met onze  algemene voorwaarden. Bij het maken van een reservering via AVS ga je akkoord met onze borgstelling. 

    3.2

    Alle schade welke door of vanwege u of uw medegebruikers aan de accommodatie is aangebracht, dient u voor vertrek bij de receptie te melden en zal direct worden afgerekend. AVS controleert na uw vertrek de accommodatie. Eventuele kosten kunnen alsnog via de     borgstellingsregeling op u worden verhaald.

4. Betalingen

    4.1

        Bij het sluiten van de overeenkomst, dient u binnen 8 dagen een aanbetaling te voldoen. Bij termijnbetaling van uw boeking dient u afhankelijk van 2 of 3 termijnen respectievelijk 50% of 35% aan te betalen. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het verblijf dient het volledige         bedrag bij ons binnen te zijn. U kunt uw betaling bij een boeking voldoen via internetbankieren. 

    4.2

    Als een reservering gemaakt wordt binnen 30 dagen voor aankomst, dient de gehele som in één keer te worden voldaan middels internetbankieren.

    4.3

    Voldoet u niet aan de betalingsvoorwaarden v.w.b. de aanbetaling en/of restantbetaling, dan behoudt AVS zich het recht voor om na een aanmaning met een ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. De annuleringskosten zoals opgenomen in artikel 6 zullen dan in     rekening worden gebracht.

 

5. Wijzigingen

    5.1

    Indien u na de bevestiging van uw boeking nog wijzigingen wenst door te geven, dan is dat mogelijk, mits de wijzigingen geen significante invloed hebben op de algemene vorm van de reis. Het staat AVS dan ook vrij om te bepalen of deze wijzigingen worden geaccepteerd. De     wijzigingskosten bedragen €20,95 per wijziging. Bij een boeking voor een duurdere periode, betaalt u het verschil bij.

    5.2

   AVS behoudt zich het recht voor om eventuele prijswijzigingen in rekening te brengen in het geval van veranderende gemeentelijke heffingen en/of BTW verhoging. Mocht deze prijswijziging doorgevoerd worden, dan zal AVS u hierover vooraf informeren. Binnen 20 dagen voor     aankomst zullen geen prijswijzigingen meer worden doorgevoerd.

 

6. Annuleren

    6.1

    U kunt te allen tijde voor de aanvang van de reis uw boeking schriftelijk (per post of per email) annuleren. Annuleringskosten worden door AVS als volgt berekend:

Dagen voor aankomst  Percentage annuleringskosten
0-3 100% 
4-7 90% 
8-14 80% 
15-29 60% 
30-59 35% 
60+ 20% 

 

    6.2

    Het is mogelijk om via AVS een annuleringsverzekering af te sluiten, die onder bepaalde omstandigheden de annuleringskosten dekt. Voor meer informatie over de annuleringsverzekering en de voorwaarden daarvan kunt u contact opnemen met AVS.

    6.3

    Mocht u zonder kennisgeving geen gebruik maken van uw boeking, dan wel van één of meerdere diensten binnen uw boeking, dan blijft de volledige prijs van uw boeking gelden.

    6.4

    AVS behoudt zich het recht voor om tot 28 dagen voor aankomst een evenement en daarbij behorende boekingen te annuleren als het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. AVS zal u in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de     annulering en u de benodigde informatie hierover toesturen. In dat geval ontvangt u de door u reeds gedane aanbetaling terug.

7. Maximale capaciteit per type

    7.1

    Voor de accommodaties van AVS geldt de volgende maximale bezetting:

 • Cowboy Cottage, Hacienda, Wigwam Deluxe: max. twee volwassenen en vier kinderen;
 • Campingplaats: max. zes personen. Een campingplaats is ca. 100m2 en biedt plaats voor max. één tent/caravan met max. één extra bijzet tent;
 • Colorado: max. twee volwassenen en twee kinderen;
 • Yellowstone: max. vier personen;
 • Missouri, Nevada, Raccoon Lodge en Red Rock: max. zes personen.

    7.2

    Alleen na uitdrukkelijke toestemming van AVS is het mogelijk in de accommodaties Missouri, Nevada, Yellowstone, Hacienda, Cowboy Cottage en Raccoon Lodge 1 extra persoon (kind) te laten verblijven. U dient in dat geval zelf voor een slaapgelegenheid (matras of luchtbed)     te zorgen. Voor een extra persoon geldt een toeslag van € 50,- voor een midweek of weekend en € 75,- voor een week. In de accommodaties Red Rock en Colorado is het niet toegestaan extra personen bij te boeken. In de accommodatie Wigwam Deluxe is het toegestaan om 1     extra volwassene bij te boeken, mits het totaal aantal personen in de accommodatie niet meer is dan 6.

    7.3

    Het plaatsen van tenten bij de accommodaties is niet toegestaan.

8. Aankomst en vertrek

    8.1

    Vanaf 10:00 uur kunt u inchecken en gebruik maken van het attractiepark. Vanaf 16:00 uur kunt u de sleutel van uw accommodatie ophalen. Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur uitgecheckt te zijn. Tijdens de winterperiode (oktober-januari) gelden er afwijkende in- en     uitchecktijden. Raadpleeg hiervoor onze website.

    8.2

    Het is mogelijk om een Lazy Sunday (op basis van beschikbaarheid) te boeken, zodat u de accommodatie tot zondag om 18:00 uur kunt gebruiken. U betaalt hiervoor € 22,50 per accommodatie.

    8.3

    De openingstijden van het attractiepark staan vermeld op de website van AVS. Voor daggasten geldt, dat zij uiterlijk 2 uur na sluiting van de attracties het park moeten verlaten.

    8.4

    De eindschoonmaak van de accommodatie is bij de huurprijs inbegrepen. U dient de accommodatie bezemschoon en in ordentelijke toestand op te leveren (geen vaat laten staan en vaatwasser uitgeruimd, beddengoed afhalen en in de accommodatie bij de deur plaatsen,     keuken, koelkast schoonmaken en de vuilniszak in de vuilcontainers werpen). Bij aankomst ligt er een schoonmaakpakketje in de accommodatie. U bent verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen.

9. Parkeren

    9.1

    Op het gehele terrein van AVS is de Wegenverkeerswetgeving van toepassing. Er geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur.

    9.2

    Verkeerstekens van de parkeerwachters van AVS gaan boven verkeersborden. Om stremmingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van de parkeerwachter of bewegwijzering te allen tijde opgevolgd worden. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen     onvoldoende opvolgen, dan is AVS gerechtigd om uw auto voor uw risico en kosten te verwijderen.

    9.3

    Zorg ervoor dat de auto goed is afgesloten en dat er geen kostbare goederen in de auto zijn achtergelaten. AVS is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van, uit of aan uw voertuig.

    9.4

    De algemene parkeerplaats wordt bediend met slagbomen. Om de parkeerplaats te verlaten, heeft u een uitrijkaart nodig. Daggasten kunnen een uitrijkaart kopen bij de parkeerautomaat die zich bij de uitgang of op het parkeerterrein van het attractiepark bevindt of bij de     Guest Service.

    9.5

    Bij het inchecken ontvangt u een kaart voor de slagboom die u toegang verleent tot het vakantiepark. Afhankelijk van de geboekte accommodatie, is deze werkzaam op de Slagboom Vakantiepark of bij de Slagboom Wigwamwereld. Bij de accommodaties, Missouri,     Yellowstone, Hacienda, Nevada, Cowboy Cottage en Raccoon Lodge kan één auto kosteloos bij de accommodatie worden geparkeerd. Een extra auto mag kosteloos worden geparkeerd op de centrale parkeerplaats bij de hoofdingang van het attractiepark. Voor de Colorado,     Red Rock & Wigwam Deluxe geldt dat u kunt parkeren op de gezamenlijke parkeerplaats nabij de accommodaties. In verband met de veiligheid van onze gasten is autoverkeer in het park niet toegestaan tussen 23:00 en 07:00 uur.
    Bij de Hacienda en Cowboy Cottage is het toegestaan om tegen betaling van €14,50 een extra auto bij de accommodatie te parkeren. 

    9.6

    Fietsen, bromfietsen, scooters en motoren dienen in of bij de fietsenstalling op de algemene parkeerplaats geparkeerd te worden.

    9.7

    Autobussen dienen, op aanwijzing van de parkeerwachter of bewegwijzering, op de parkeerplaats voor bussen te worden geparkeerd.

    9.8

    Auto’s met caravans kunnen op de Wigwamwereld op de parkeerplaats bij de Raccoons staan op de dag van aankomst en vertrek. Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden bij de receptie van de Sitting Bull

    9.9

    De mindervalide parkeerplaats bevindt zich op Vak A van het parkeerterrein. Dit parkeerterrein mag alleen gebruikt worden als u in bezit bent van een mindervalide parkeerkaart, die u zichtbaar aan de binnenkant van het autoraam op het dashboard dient te plaatsen.

10. Huisdieren

    10.1

    Alleen honden zijn toegestaan op het attractiepark en in de accommodaties van het type Cowboy Cottage, Raccoon Lodge en op de camping (met een maximum van 1 hond per accommodatie). Hiervoor geldt een toeslag van € 11,95 per nacht. De hond moet te allen tijde     aangelijnd zijn op het park en dient een vlooienband te dragen. Voor de Raccoon Lodge zijn slechts enkele accommodaties beschikbaar voor het meenemen van een huisdier. De Raccoon Lodge met huisdier is alleen vooraf te boeken via ons Contact Center op basis van     beschikbaarheid.

    10.2

    Honden kunt u uitlaten bij de daarvoor bestemde uitlaatplaatsen. Als de hond daarbuiten zijn behoeftes doet, dan is AVS bevoegd daarvoor schoonmaakkosten in rekening te brengen.

11. Inventaris

    11.1

    Op de website van AVS staat per accommodatie een inventarislijst gepubliceerd.

12. Verblijf op het park

    12.1

    Betreding van het park geschiedt op eigen risico.

    12.2

    Toegang van het park is uitsluitend mogelijk met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van afgifte of voor de periode waarvoor het is afgegeven. Bij het verlaten van het park vervalt het toegangsrecht. Mocht u als gast gedurende dag toch     even buiten het park moeten zijn, dan kunt u een stempel halen bij de uitgang.

    12.3

    Voor verblijfsgasten wordt gebruik gemaakt van een polsbandje, dit polsbandje dient u gedurende uw verblijf te dragen en op verzoek van een parkmedewerker te laten zien. Het niet dragen van het polsbandje kan ontzegging of verwijdering van het park tot gevolg hebben.

    12.4

    Op het park gelden huisregels, deze huisregels staan vermeld op het huisregelbord bij de ingang van het park, en betreffen de volgende regels:

 • honden aangelijnd
 • geen alcohol misbruik
 • niet spugen
 • geen harde muziek
 • geen drugsbezit en/of gebruik
 • geen ontbloot bovenlichaam
 • agressief gedrag wordt niet getolereerd

    12.5

    Aan personen beneden de achttien jaar wordt geen alcoholhoudende drank of tabak verstrekt. Bij twijfel aan de leeftijd dient men zich te legitimeren.

    12.6

    Het is verboden om open vuur te maken, zoals vuurkorven, fakkels, tuinhaarden etc. Het is niet toegestaan eigen vuurwerk, wensballonnen, etc. mee te nemen en/of af te steken. Roken in de gebouwen evenals in de attracties is niet toegestaan. U dient de     brandweervoorschriften en aanduidingen op te volgen.

    12.7

    Men dient de paden en wegen van het park te gebruiken. Het is niet toegestaan zich buiten de paden te begeven.

    12.8

    Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, zijn verboden tijdens het bezoek aan het park. De parkmedewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen, op het moment dat deze toch worden aangetroffen. Bij een     redelijk vermoeden van wapenbezit, zijn de parkmedewerkers gerechtigd een controle uit te voeren.

    12.9

    Afval dient in de op het park aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden. Het afval wordt gescheiden verzameld, dit om het milieu te sparen.

    12.10

    Het is niet toegestaan zich in/met een (gemotoriseerd) voertuig fiets en/of step over het attractiepark te begeven.

    12.11

    Voor uw en onze veiligheid wordt er op de terreinen en in de gebouwen van AVS gebruik gemaakt van cameratoezicht. AVS behoudt zich het recht voor om bij verdenking van strafbare feiten beeldmateriaal aan de bevoegde instanties over te dragen. Tevens vindt er een     registratie plaats bij de stichting “Overlast Donatie Winkeldiefstal”. Het plegen van diefstal of poging hiertoe zal verwijdering van terrein van AVS tot gevolg kunnen hebben. AVS behoudt zich het recht voor tot het doen van aangifte.

    12.12

    Indien er sprake is van wangedrag jegens andere gasten en/of parkmedewerkers, dan kan een parkmedewerker van AVS u van het park (laten) verwijderen.

    12.13

    Het bij u dragen van uw legitimatiebewijs is verplicht. In verband met uw en onze veiligheid kan een medewerker van AVS u vragen om een geldige legitimatie te tonen. AVS behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of     omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijderen uit het park.

    12.14

    De aanwijzingen van de parkmedewerkers dienen opgevolgd te worden. De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die de aanwijzingen van parkmedewerkers niet opvolgen, zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, het gebruik van een attractie     of voorziening te ontzeggen dan wel van het park te verwijderen zonder dat men recht op schadeloosstelling heeft.

    12.15

    Op het park gelden de volgende regels voor wat betreft fotografie en videografie:

 • In verband met veiligheid is het gebruik van selfie sticks en foto- en/of filmcamera’s in de attracties en in de zwembaden en jacuzzi’s ten strengste verboden. 
 • Vanwege de privacy van onze gasten is het niet toegestaan om foto's en video's te maken in Aqua Mexicana. 
 • Het is verboden om opnames van personeel te maken en/of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken medewerker en/of Vakantie- & Attractiepark Slagharen.

    12.16

    Het park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt, dan wel dat u ongewild schade hebt veroorzaakt. In dat geval verzoekt AVS u vriendelijk om dat te melden bij de Guest Service.

    12.17

    Ouders en begeleiders van kinderen en groepen zijn verantwoordelijk voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor schade die, door de aan hen toevertrouwden, wordt veroorzaakt.

    12.18

    Voor uw bezoek aan Aqua Mexicana gelden aanvullende huisregels, die u bij de ingang van Aqua Mexicana aantreft. Ook is het verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma zwembandjes te dragen. Daarnaast mogen kinderen onder de 12 jaar Aqua Mexicana niet betreden     zonder toezicht van een volwassene. 

    12.19

    Het gebruik van drones is niet toegestaan voor alle terreinen behorende tot het Attractie- & Vakantiepark Slagharen.

    12.20

    In onze horecalocaties hebben wij de beschikking over allergeneninformatie. Tevens kunt u meer informatie vinden op allergenen.

    12.21

    Het is bezoekers niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker van de beveiliging, politie of het leger.

    12.22

    Het is niet toegestaan om een jacuzzi, hot tub of zwembad bij de accommodatie te plaatsen. 

    12.23

    Het is niet toegestaan dat grote groepen jongeren samenscholen op een plaats in het park. 

    12.24

    Het gebruik van geluidsdragers is in de accommodaties toegestaan mits het volume op een acceptabel niveau voor iedereen is. Op overige delen van het attractie- of vakantiepark, zijn geluidsdragers verboden. 

13. Gebruik van de attracties en voorzieningen

    13.1

    Het gebruik van attracties en voorzieningen is voor uw eigen risico. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden staan aangegeven of die door de parkmedewerkers worden gegeven, opgevolgd te worden.

    13.2

    Indien attracties en voorzieningen in verband met onderhoud, weersomstandigheden of storingen buiten gebruik zijn, kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding.

    13.3

    Het gebruik van Black Hill Ranger Path is op eigen risico. Bij het gebruik van de attracties en ook van het Black Hill Ranger Path dienen de onderstaande aanwijzingen/gebruiksregels opgevolgd te worden:

 • Respecteer de opgegeven richtlijnen met betrekking leeftijd, lengte, gewicht en gezondheid. 
 • Volg de richtlijnen en veiligheidsinstructies die op de informatieborden staan aangegeven en volg de richtlijnen van onze parkmedewerkers op. Hou ten alle tijden handen, armen, benen en voeten in het voertuig van de attractie. Zorg ervoor dat alle losse voorwerpen zoals portefeuilles, wisselgeld, brillen, mobiel, camera’s, sjaals goed zijn opgeborgen.
 • Betreed geen afgesloten of buitendienstgestelde attractie/speeltoestel
 • Blijf ten alle tijden zitten wanneer de attractie in beweging is totdat u de instructie krijgt om de attractie te verlaten.
 • Sluit steeds de voorziene veiligheidsbeugel of gordels, probeer deze niet te openen of tussen uit te wringen wanneer de attractie in bedrijf is.
 • Ouders / begeleiders zijn steeds verantwoordelijk voor de kinderen die zij begeleiden.
 • Indien iemand niet in een attractie wil, dwing deze persoon er niet toe.
 • Als u onveilig gedrag of situatie waarneemt tijdens de rit, meld dit dan meteen aan een parkmedewerker.

    13.4

    Het opladen van een elektrische auto kan bij één van de laadpalen op de centrale parkeerplaats. 

    13.5

    Het opladen van een elektrische auto kan bij één van de laadpalen op de centrale parkeerplaats. 

14. Klachten

    14.1

    Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van AVS, dan dient u ter plaatse bij de Sitting Bull of de Guest Service van AVS uw ongenoegen kenbaar te maken, zodat AVS de gelegenheid krijgt om hier wat aan te doen.

    14.2

    Mocht uw melding niet naar behoren zijn opgelost, dan dient u dit schriftelijk in te dienen tijdens en tot 14 dagen na uw bezoek via guestservice@slagharen.com.

    14.3

    Indien u de overeenkomst met AVS vroegtijdig wilt beëindigen wegens een tekortkoming, dan dient u dit voor vertrek bij de Sitting Bull of de Guest Service van AVS te melden. Een verzoek tot restitutie van uw betaling kan alleen in behandeling worden genomen indien u uw     vroegtijdige beëindiging vooraf gemeld heeft bij AVS en indien er sprake is van een onredelijke opstelling aan de zijde van AVS ten aanzien van het aanbieden van een passende oplossing voor uw klacht.

15. Aansprakelijkheid

    15.1

    AVS is slechts aansprakelijk voor letselschade en/of overlijden, indien:

 1. a. deze het gevolg is van opzettelijk of nalatig handelen en/of plichtsverzuim van (een medewerker van) AVS;
 2. b. de schade is gemeld bij de Guest Service tijdens uw bezoek aan het park; en
 3. c. binnen 2 jaar nadat de schade is veroorzaakt uw vordering tot schadevergoeding is ingediend bij AVS.

15.2

AVS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 1. a. Schade die niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld bij 15.1, verlies, diefstal van of schade aan uw persoonlijke bezittingen tijdens of ten gevolge van een bezoek of verblijf in het park.
 2. b. Het niet in werking zijn, buiten werking stellen of sluiten van attracties en/of andere voorzieningen in het park.

    15.3

    In het geval AVS al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan AVS binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen.

16. Promotie

    16.1

    Voor promotie van AVS kunnen er door AVS, of in opdracht van AVS, foto’s worden gemaakt op het terrein van AVS, waarop uw portret kan voorkomen. AVS behoudt zich het recht voor om deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals promotie campagnes     en/of in brochures etc. Door u te begeven op het terrein van AVS, geeft u bij voorbaat toestemming voor het gebruik van enig beeldmateriaal waarop u zichtbaar bent.

    16.2

    Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, in de nabijheid en in het park, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVS.

17. Toepasselijk recht en geschillen

    17.1

    Op alle overeenkomsten met AVS is Nederlands recht van toepassing.

    17.2

    In geval van een geschil tussen AVS en een bezoeker van het park, is de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van AVS bevoegd van het geschil kennis te nemen.

    17.3

    De ongeldigheid van enig beding in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Als een beding in deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat     het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

18. Gast Verantwoordelijkheid

    18.1

    Hoewel we voldoen aan de geldende voorschriften, verwachten en waarderen we dat gasten hun gezond verstand gebruiken en op een verantwoorde manier handelen om hun eigen gezondheid en veiligheid (en die van zorgverleners) te beschermen.

    Gasten moeten alle regels, aanbevelingen en waarschuwingen doorlezen en handhaven. Gasten moeten de voorzieningen en faciliteiten van Attractie- & Vakantiepark Slagharen en alle verstrekte veiligheidsuitrusting correct gebruiken. Gasten die niet voldoen, kunnen zonder     restitutie uit het park worden verwijderd.

    Elke gast bij Attractie- & Vakantiepark Slagharen verbindt zich ertoe zich op een civiele en attente manier te gedragen tegenover andere gasten en parkpersoneel. Respecteer de parkfaciliteiten, andere bezoekers, het personeel en de omgeving.

    Attracties en faciliteiten in het park kunnen onze gasten prachtige herinneringen en plezier bezorgen! Maar ze kunnen ook adrenaline-pompende activiteiten zijn. Denk aan de druk en krachten op het lichaam en zintuigen door snelle acceleratie, snelheid, plotselinge     bewegingen van een rit in één van de attracties. Dit kan voor spierbelasting en stress op het lichaam zorgen, zoals in de nek en rug en versnelde hartslag en bloeddruk.

    Doe niet mee aan een activiteit of stap niet in de attractie als u onder invloed bent van alcohol, drugs of wettelijke medicatie of illegale stoffen die de gezondheid en/of referentie kunnen beïnvloeden. Doe niet mee aan een activiteit of stap niet in de attractie wanneer u     gezondheidsproblemen of letsel hebt. Alleen u kunt bepalen of u fysiek en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan een rit in een attractie of een activiteit. Het is belangrijk om te weten dat er risico’s zijn wanneer u deelneemt.

18.2 Park operationele veranderingen

    Om te voldoen aan de voorschriften en aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid en omdat uw veiligheid onze eerste zorg is, is het mogelijk dat er gebieden en voorzieningen gesloten zijn tijdens uw bezoek. Lees meer op onze website over de mogelijke sluiting     van faciliteiten voordat u naar het park komt.

    De bepalingen voor het park gelden voor alle terreinen behorende tot het Attractie- & Vakantiepark Slagharen. In gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, geldt het oordeel van het parkmanagement.

De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 9 maart 2023.